Latinski jezik/Lekcija/peta

Izvor: Wikiknjige
Senatus populusque Romanus

Incipias!
Učite latinski jezik
Sadržaj | Uvod
Lekcija 1Lekcija 2Lekcija 3
Lekcija 4Lekcija 5Lekcija 6
Lekcija 7Lekcija 8Lekcija 9
IzgovorDoprinositeljiVježbe

Errare humanum est


Lekcija 5 — Lectio quinta — Komparacija pridjeva - Comparatio adiectivorum

Uvod. Općenita komparacija[uredi]

U hrvatskom jeziku svaki pridjev ima svoj pozitiv, komparativ i superlativ. Ti oblici spadaju u komparaciju pridjeva, odnosno slaganje pridjeva. I u latinskom jeziku postoji komparacija pridjeva na tri stupnja, no prije no što krenemo ponovimo komparaciju u hrvatskom jeziku:

Pozitiv Komparativ Superlativ
lijep ljepši najljepši
crn crnji najcrnji
svijetla svijetlija najsvjetlija

Dosad smo naučili pridjeve druge i treće deklinacije i učili smo pozitivne oblike (gradus positivus), a sad ćemo naučiti kako i u koji slučajevima tvoriti i komparativ i superlativ. Komparativ je na latinskom gradus comparativus, a superlativ gradus superlativus. Naučimo prvo kako se općenito tvore komparativ i superlativ.

Komparativ[uredi]

Komparativ ćemo tvoriti tako što u genitivu jednine muškog roda odbacimo nastavke -i ili -is i dodajemo nastavke -ior za muški i ženski rod, te -ius za srednji rod. Komparativ će se deklinirati po trećoj deklinaciji suglasničkih osnova. Tako će komparativi glasiti:

clarus (slavan) -> clari -> clarior, clarius (slavniji/a/e)

pulcher (lijep) -> pulchri-> pulchrior, pulchrius (ljepši/a/e)

liber (slobodan) -> libri-> liberior, liberius (slobodniji/a/e)

Superlativ[uredi]

U općenitim situacijama superlativ ćemo tvoriti tako što ćemo u genitivu jednine danog pridjeva odbaciti nastavke -I ili -IS i dodavati superlativne nastavke -issimus (za muški rod), -issima (za ženski rod) te -issimum (za srednji rod). Superlativ će se deklinirati po prvoj i drugoj deklinaciji, i to muški i srednji rod po drugoj i ženski rod po prvoj deklinaciji. Pogledajmo nekoliko primjera:

clarus -> clari -> clar -> clarissimus, clarissima, clarissimum (najslavniji, najslavnija, najslavnije)

dulcis (sladak) -> dulcis-> dulc-> dulcissimus, dulcissima, dulcissimum (najslađi, najslađa, najslađe)

Različiti slučajevi i iznimke[uredi]

Gore navedena pravila vrijede za većinu latinskih pridjeva, no postoje određene iznimke i mimoilaženja od tih pravila. To su raznoliki slučajevi u kojima će komparativni i superlativni oblici imati drugačije oblike od ovih navedenih iznad. Postoji više situacija:

1. Pridjevi koji završavaju na -ER[uredi]

Svi pridjevi koji završavaju na -ER dobivat će komparativne i superlativne nastavke (dakle od genitiva jednine) na isti način, ali nastavci su nešto drugačiji. Za komparativ dodavat ćemo nastavke iste kao u općenitim situacijama, ali za tvorbu superlativa dodavat ćemo nastavke -rimus (za muški rod), -rima za ženski rod te -rimum (za srednji rod). Tako će se komparirati pridjevi kao liber (slobodan) te pulcher (lijep). Pogledajmo njihovu komparaciju:

liber (slobodan) - liberior (slobodniji, slobodnija), liberius (slobbodnije) - liberrimus (najslobodniji), liberrima (najslobodnija), liberrimum (najslobodnije)

pulcher (lijep) - pulchrior (ljepši, ljepša), pulchrius (ljepše) - 'pulcherrimus (najljepši), pulcherrima (najljepša), pulcherrimum (najljepše)

2. Pridjevi koji završavaju na -ILIS[uredi]

Ti pridjevi će komparativ dobivati po općenitim pravilima, a superlativ će dobivati na isti način kao u općenitim situacijama, no s drugim nastavcima: -limus za muški rod, -lima za ženski rod te -limum za srednji rod. To su sljedeći pridjevi:

facilis (lagan) - facilior, facilius - facillimus, facillima, facillimum

difficilis (težak) - difficilior, difficilius - difficillimus, difficillima, difficillimum

similis (sličan) - similior, similius - simillimus, simillima, simillimum

dissimilis (različit) - dissimilior, dissimilius, dissimillimus, dissimillima, disimillimum

humilis (nizak) - humilior, humilius - humillimus, humillima, humillimum

gracilis (tanak) - gracilior, gracilius - gracillimus, gracillima, gracillimum