Prijeđi na sadržaj

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Preračunavanje mjernih jedinica

Izvor: Wikiknjige
Mjera X =
ft 30,48 cm
mph 0,868 kts
kts 1,853 km/h
m/s 3,281 ft/sec
m/s 196,8 ft/min
m/s 3,6 km/h
Nm 6080 ft
Sm 5280 ft
inch 2,54 cm
pound 0,454 kg
m 39,37 Inč
m 3,28 ft
m 0,914 yds
Sm 1,609 km
Nm 1,853 km
sq.inch 6,452 cm2
kgm 7,233 ftlbs
l 1,58 lbs
l 0,72 kg
lbs 0,4535 kg
Imp. gal. 4,5 l
Imp. gal. 7,2 lbs
US gal. 3,8 l
US gal 6,0 lbs
PSI 0,068 At
PSI 70,307 g/cm2
PSI 0,0703 kg/cm2
TC 1,8TC+32 TF
TF (TF-32)x0.55 TC
Mjera = Mjera
Nm 1,15 Sm
Nm 1,852 Km
m 3,28 ft
cm2 0,1550 in2
stopa2 929 cm2
stopa2 0,092903 m2
stopa2 144 in2
stopa2 0,1111 yd2
in2 6,4516 cm2
km2 0,3861 Sm2
M2 2,590 km2
yd2 0,8631 m2
yd2 9 ft2
cm 0,3937 in
cm 0,032808 ft
ft 0,3048 m
ft 0,33333 yd
in 25,40 mm
in 2,540 cm
in 0,08333 ft
in 0,02777 yd
km 3280,8 ft
km 0,6214 Mi
km 0,53996 nm
m 39,37 in
m 3,280840 ft
m 1,0936 yd
nm 6.080 ft
nm 1,1516 Mi
nm 1.852 m
nm 1,852 km
Sm 5.280 ft
Sm 1,6093 km
Sm 0,8684 nm
hp 33.000 ft-lb/min
hp 76,04 m-kg/sec
kt 1,689 ft/sec
mph 1,467 ft/sec
mph 88 ft/min
mph 1,6093 km/hr
mph 0,8684 kt
Skraćenica Puni naziv Hr.
mph miles per hour stat. milja na sat
km/h kilometara na sat
m/s metara u sekundi
Nm Nautical mile Nautička milja
Sm Statute mile Engleska milja
m metar
kgm kilogram metar
l litra
Imp. gal. Imperial gallon Britanski galon
US gal. US gallon Američki galon
kts knots čvorovi
PSI pounds per square inch funta po kvadratnom inču
TF Temperatura prema ljestvici Fahrenheita
TC Temperatura prema ljestvici Celzijusa
ftlbs stopa-funta