Esperanto/Dodatak F

Izvor: Wikiknjige

Ispod se nalazi sažetak Esperantske gramatike

Osobne zamjenice[uredi]

ja   mi
ti   vi
on   li
ona  ŝi
ono  ĝi
mi   ni
vi   vi
oni  ili


Zamjenice mogu zauzeti mjesto objekta tako što ih prebaciš u akuzativ i dodaš nastavak n. pr. "Li vidas min" - "On vidi mene"
Za posjedovanje ("moje", "tvoje", "njegovo"...) Dodaš a na kraju imenice pr. "Mia domo" - "Moj dom"
Za množinu dodaš standardno j. "Miaj domoj" - "Moji domovi"
Također ih smiješ prebaciti u akuzativ pr. "Li malamis mian katon" - "Mrzio je moju mačku".

Brojevi[uredi]

nula    nul
jedan    unu
dva     du
tri     tri
četiri   kvar
pet     kvin
šest    ses
sedam    sep
osam    ok
devet    naŭ
deset    dek
sto     cent
tisuću   mil

Ostali se brojevi slažu po jednostavnom postupku slaganja:

909    naǔcent naǔ
12    dek du
40    kvardek
1984   mil naǔcent okdek kvar

Imenice & Pridjevi[uredi]

Sve riječi koje završavaju na o, oj, on or ojn su imenice. Sve riječi koje završavaju na a, aj, an or ajn su pridjevi.

Množina, Objekt[uredi]

Riječi koje završavaju na -j su u množini. Riječi koje završavaju na -n su objekti (u akuzativu). Riječi koje završavaju na -jn su objekti u množini.

Kao i u hrvatskom jeziku, pridjevi i njihove imenice moraju imati isti završetak, stoga se završetci moraju slagati "bona homo" -> "bonan homon" -> "bonaj homoj" -> "bonajn homojn"; nikako ne "bona homoj".

Glagoli[uredi]

Infinitiv i vremena[uredi]

Svi glagoli su pravilni sa samo jednom vrstom infinitiva. Infinitivi završavaju na i. Tri vremena: perfekt, prezent i futur (prošlo, sadašnje i buduće) se tvore dodavanjem is (za prošlo), as (za sadašnje) i os (za buduće) nakon što maknemo i.

Participi[uredi]

Participi su pridjevi napravljeni od glagola. Postoje dvije vrste: aktivni i pasivni.

Aktivni[uredi]

estas skribinta  je pisao
estas skribanta  piše
estas skribonta  pisat će
skribanto     pisac

Pasivni[uredi]

estas skribita   je bio napisan
estas skribata   sada se piše
estas skribota   biti će napisan

Imperativ[uredi]

Imperativ se dobiva uklanjanjem infinitivnog nastavka i dodavanjem u.

skribu       piši
iru        idi
faru ĝin!     učini to

Kondicional[uredi]

Kondicional ili pogodbeni oblik dobiva se uklanjanjem infinitvnog nastavka i dodavanjem us.

vi farus      ti(vi) bi radio
mi povus      ja bih mogao
ni manĝus     mi bismo jeli