Razgovor sa suradnikom:Marino108LFS

Izvor: Wikiknjige
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Hidraulička preša[uredi]

Otuda, jer je P 1ili:i time:Hidraulička preša djeluje poput dvokrake poluge i odnosjest, zapravo, prijenosni broj koji pokazuje kako se odnose sila i teret.Dosadašnji izvodi vrijede uz pretpostavku da je tekućina nestlačivai da nema trenja ni prilikom pomicanja stapova ni prilikom gibanjatekućine.Stlačivost tekućine i unutrašnje trenje u tekućini maleni su pa semogu zanemariti, ali je trenje stapova u brtvenicama znatnije, i zbog togaje utrošena radnja R M veća od korisne radnje R ft . Omjer obiju radnja:_ RkR uoznačuje se kao stupanj djelovanja preše.Na sl. 8. prikazana je shematski hidraulička preša. Maleni klip I gibase pomoću poluge koja se može okretati oko okretišta O. Prilikom gibanjaklipa I prema gore zatvara se tlačni ventil a, a otvara se sisni ventil b,i voda ulazi iz spremišta B u maleni cilindar. Prilikom gibanja klipaprema dolje zatvara se sisni ventil b i otvara tlačni ventil a, pa tekućinaodlazi u veći cilindar i podiže klip II.Hidrauličke preše upotrebljavaju se tamo gdje su potrebne velike sile,npr. za dizanje tereta, za ispitivanje čvrstoće lanaca, kotlova, cijevi i uopćematerijala, za istiskivanje sokova iz plodova (masline, grožđe), za prešanje10laganih materijala, kao što je pamuk, sijeno, papir, za oblikovanje metalnihkomada prešanjem. Kod manjih je preša pogon ručni, kod većih motorni.Cijev koja spaja oba cilindra, može imati znatnu dužinu a da sedjelovanje preše pri tom ne promijeni* Pogonski cilindar ili tlačna sisaljkamože biti daleko od same preše. U tom slučaju treba da spoj na cijev imadebele stijenke. Međutim, kod duže se- cijevi povećava unutrašnje trenjetekućine i trenje između tekućine i stijenke, pa sisaljka mora, svladavajućita trenja, obavljati veću radnju. Jedna tlačna sisaljka može istovremenoraditi s više preša.SI. 8.Na si. 9. prikazana je ručna hidraulička dizalica kakva se upotre-bljava za dizanje velikih tereta prilikom gradnje mostova i brodova i utvornicama strojeva. Kao tlačna tekućina upotrebljava se Ulje ili voda s do-datkom glicerina, čime se snizujetemperatura leden ja. Potreban pri-tisak tekućine proizvodi se klipompromjera đ, koji se potiskuje dvo-krakom polugom s krakovima a i i.Takve se dizalice grade za tereteod 5 do 300 t uz visinu dizanja od150 do 300 mm. Tlak tekućinedosiže vrijednost od 400 do 500 at.Stupanj djelovanja iznosi 0,60 do0,75. Veliki klip D vraća se natragtako da se posebnim ventilom (naslici nije naznačen) spoji prostor11ispod velikog klipa sa spremištem u kojem se nalazi tlačni klip, pa setekućina koja je pod tlakom vraća sama od sebe u spremište.PRIMJER: Hidraulička dizalica kakva je prikazana na si. 8. ima kodnosivosti od Q = 100 t visinu dizanja od 160 mm. Promjer je nosivog klipaD = 180 mm y prorpjer tlačnog klipa d = 18 mm i stapaj tlačnog klipas = 35 mm. Ručna poluga ima dimenzije: m = 38 mm, l = 800 mm.Treba odrediti tlak tekućine, silu na radnom klipu, potrebne sile Kna poluzi, podizaj klipa promjera D prilikom jednog pomaka radnog klipapromjera d i vrijeme potrebno za izvršenje punog podizanja od 160 mm,ako radnik načini u minuti 30 punih pomaka polugom.Rješenje: Pretpostavit ćemo da je stupanj djelovanja dizalicefrj = 0,70. •Tlak vode u cilindruSila na radnom klipuP=rQD 2 7l4100 000 fkP18 2 ;71 L«' 5P =d 2 n4• pD —1,8 2 -3,14= 394 kp/cm 2394 kp = 1000 kp4Sila na kraju poluge, ako zanemarimo trenje,Kl = Pm= 47,5 kp= 68 kp= 1 : 1500Q 100 00012K =P™lhlK =10003,880a akouzmemo u obzir igubitkena ti•enjuKt =K_V47,50,70Prijenosnije omjer silaKt _Q68>100 000Pomak velikog klipa prilikom jednog radnog stapaja može se izračunatiiz razmjera s 2 : s 1 = d? : D 2 :d?1,8*3,5 cm = 0,035 cmD* " 18*Za puni podizaj od 16,0 cm bit će potrebno radnih stapaja160,035= 456a za to će biti potrebno vrijeme♦ 456 i« •t = s» 1 5 min30